Algemene Voorwaarden ArnhemLife

Algemene Voorwaarden ArnhemLife 

ArnhemLife, SonsbeekSingel 27-2 | 6814AB Arnhem  | T 0613368877 | E info@arnhemlife.nl NL85 RABO 0308 68 0073 | BIC code RABONL2U | BTW: NL001882964B73 | KvK: 64631338 www.arnhemlife.nl 

Deze algemene voorwaarden en privacyverklaring zijn van toepassing op ArnhemLife, gevestigd in Arnhem, Sonsbeeksingel 27/2, 6814AB Arnhem, ingeschreven de KvK in Arnhem onder nummer  64631338. ArnhemLife is bereikbaar via telefoon 0613368877 en per email info@arnhemlife.nl. 

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ArnhemLife en u als opdrachtgever. 

1.2 Indien een voorwaarde uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige voorwaarden ongewijzigd. Partijen zullen in dat geval een plaatsvervangende voorwaarde opstellen die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van beide partijen.

2. Contract en boekingen 

Op alle diensten en producten van ArnhemLife zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 

3. Offertes, prijzen en betalingen 

3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven en kostenbegrotingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij ArnhemLife anders heeft aangegeven. 

3.2 De overeengekomen prijs is inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

3.3 Alle door ArnhemLife verstrekte informatie en specificaties gelden bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven. 

3.4 Indien een aanbieding van ArnhemLife niet binnen de expliciet aangegeven periode door een schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail is gevolgd en door ArnhemLife is bevestigd heeft ArnhemLife het recht deze opdracht te laten vervallen. 

3.5 Als u het aanbod van ArnhemLife aanvaardt, ontvangt u na het versturen van uw bevestiging een factuur van 100% van het totaalbedrag. Deze factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum en in ieder geval voor de datum dat het event plaatsvindt te worden voldaan indien anders aangegeven op de factuur. Indien dit niet het geval is kan ArnhemLife besluiten het evenement te annuleren. ArnhemLife behoudt zich zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever het recht voor de gedane bestelling of geplaatste opdracht vormvrij terug te trekken. 

3.6 Wijzigingen waaronder meerkosten in de oorspronkelijke opdracht, aangebracht door u of namens u als opdrachtgever aangegeven, worden u extra in rekening gebracht. 

3.7 Als opdrachtgever bent u op ieder moment op verzoek van ArnhemLife verplicht zekerheid te stellen voor de voldoening van al hetgeen door u is verschuldigd. 

3.8 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling te worden voldaan binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. De betalingstermijn is een fatale termijn. U bent als opdrachtgever niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen. Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden bent u vanwege rechtswege in verzuim. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen bent u dan de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede de buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,00. 

4. Annuleringsvoorwaarden

4.1 Wij willen u erop wijzen dat bij annulering van het evenement na de aanbieding van ArnhemLife schriftelijk of per email te hebben bevestigd, er de volgende percentages van het volledige geoffreerde bedrag in rekening zullen worden gebracht: Meer dan 6 maanden voor aanvang van het evenement: 15%; Tussen 6 en 5 maanden voor aanvang van het evenement: 20%; Tussen 5 en 4 maanden voor aanvang van het evenement: 30%; Tussen 4 en 3 maanden voor aanvang van het evenement: 40%; Tussen 3 en 2 maanden voor aanvang van het evenement: 50%; Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van het evenement: 75%; Tussen 1 maand en 1 dag voor aanvang van het evenement: 90%; Op de dag van aanvang van het evenement: 100%. Bij annulering na de definitieve bevestiging is de klant ten allen tijde verplicht € 75,- administratiekosten te betalen. 

4.2 De in artikel 4.1 genoemde percentages zijn ook van toepassing wanneer het aantal deelnemers meer dan 10% negatief afwijkt van het gereserveerde aantal bij de definitieve boeking. Voor het aantal dat meer dan 10% afwijkt van het gereserveerde aantal wordt het op dat moment geldende percentage volgens artikel 4.1 in rekening gebracht. 

4.3 Tot tien dagen voor het evenement kan het definitief aantal deelnemers worden doorgegeven met een maximale afwijking van 10% naar beneden. Dit doorgegeven aantal geldt dan als definitief aantal voor de eindfactuur. Bij vermindering van het aantal deelnemers (met een maximale afwijking van 10%) aangegeven tien dagen of langer voor aanvang van het evenement, zal het variabele kostendeel op de eindfactuur in mindering worden gebracht. Indien het aantal personen op de dag van uitvoering hoger ligt dan het doorgegeven aantal zal dit worden nagefactureerd tegen de afgesproken prijs per persoon. 

4.4 Indien op het moment van annulering u een rekening van ArnhemLife aangaande hetzelfde door u geboekte evenement open heeft staan die niet is voldaan en welke hoger is dan de annuleringsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 4.1, dan dient u dit hogere bedrag aan ArnhemLife te vergoeden. 

5. Verplichtingen opdrachtgever 

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zorgt u zelf voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd (waaronder doch niet beperkt tot de veiligheid voor artiesten, medewerkers en gasten). Indien reeds afspraken zijn gemaakt over dergelijke maatregelen, is ArnhemLife niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer genoodzaakt door gewijzigde omstandigheden. 5.2 U bent als opdrachtgever verplicht om alle risico’s die samenhangen met de uitvoering van de opdracht, waaronder tevens de werkzaamheden en/of het handelen en/of nalaten van door u ingeschakelde derden, voor zover mogelijk te verzekeren. U zorgt er als opdrachtgever voor dat de door ArnhemLife bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde medewerk(st)er(s) en de door ArnhemLife ter beschikking gestelde zaken zijn meeverzekerd. U bent als opdrachtgever verplicht om afschriften van de polissen van voornoemde verzekeringen op eerste verzoek aan ArnhemLife te verstrekken. 

5.3 U bent als opdrachtgever gehouden alle informatie waarvan u weet dan wel waarvan u behoorde te weten en die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan ArnhemLife te verstrekken. U staat in voor de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte informatie. 

5.4 U heeft als opdrachtgever geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien (a) u niet dan wel niet in voldoende mate aan uw verplichtingen hebt voldaan zoals opgenomen in artikel 5.1 en/of 5.2 in deze algemene voorwaarden en u de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden waartoe ArnhemLife gerechtigd is en/of (b) u niet dan wel niet in voldoende mate aan uw verplichtingen hebt voldaan zoals opgenomen in artikel 5.1 en/of 5.2 in deze algemene voorwaarden, ArnhemLife u daarop schriftelijk heeft gewezen en u desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan. 

5.5 U bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden. 

5.6 U bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door u ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken, zoals bezoekers van een evenement. 

5.7 U bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele fiscale consequenties en/of betaling (van naheffingen) ten gevolge van de Werkkostenregeling (WKR). U behoedt en stelt ArnhemLife volledig schadeloos aangaande aanspraken van derden die u daarover ontvangt.

6. Aansprakelijkheid opdrachtnemer 

6.1 ArnhemLife is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. 

6.2 ArnhemLife is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. 

6.3 Amsterdam Experience is slechts aansprakelijk voor schade (a) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (b) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden. 

6.4 Indien er (a) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (b) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van ArnhemLife, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van het overeengekomen bedrag voor de totale opdracht exclusief btw. 

6.5 ArnhemLife is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een tekortkoming of onrechtmatig handelen/nalaten van uitvoerende dienstverleners en/of leveranciers, waaronder tevens begrepen het personeel van die dienstverleners en/of leveranciers die ArnhemLife in verband met of ten behoeve van de uitvoering van (een onderdeel van) de overeenkomst heeft ingeschakeld. 

6.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden die u als opdrachtgever ten aanzien van ArnhemLife heeft dienen binnen 12 maanden na het moment waarop u hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door ArnhemLife te zijn ontvangen. 

6.7 Alle tegoed- of waardebonnen van ArnhemLife zijn geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum. 

6.8 U als opdrachtgever ontziet ArnhemLife van aanspraken van derden, waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden. 

6.9 Eventuele door ArnhemLife verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van u als opdrachtgever. 

6.10 ArnhemLife is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door u aan haar ter beschikking zijn gesteld. U dient zelf voor een dekkende verzekering te zorgen. 

7. Overmacht 

Omstandigheden welke niet aan ArnhemLife te wijten zijn en welke van desbetreffende aard zijn dat de overeenkomst niet kan worden nageleefd of niet meer in volle omvang kan worden uitgevoerd, zoals (a) extreem weer, (b) intrekking van een of meerdere vergunningen en (c) nationale rouw, geeft ArnhemLife het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. ArnhemLife behoudt in dit geval het recht op vergoeding, waaronder niet slechts beperkt tot kosten voor de door haar ingeschakelde derden. ArnhemLife adviseert haar opdrachtgevers zich tegen deze risico’s te verzekeren. 

8. Beëindiging en ontbinding

8.1 ArnhemLife is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van schriftelijke verklaring te ontbinden indien: (a) u als opdrachtgever in verzuim bent met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst; (b) u als opdrachtgever in staat van faillissement bent verklaard, (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd, de wet Schuldsanering Natuurlijke personen op u van toepassing is en/of van kracht is geworden, u uw bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van uw vermogen ofwel u uw bedrijf aan derden overdraagt. 

8.2 Bij de losse verkoop van tickets voor arrangementen tijdens bijzondere evenementen (zoals Koningsdag, Kerst etc.) is ArnhemLife gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer er onvoldoende tickets voor een arrangement zijn verkocht. Het aantal tickets dat aangemerkt wordt als ‘onvoldoende’ is door ArnhemLife te bepalen. Bij annulering van een arrangement door ArnhemLife wordt een passend alternatief arrangement aangeboden of kan u er zelf voor kiezen het betaalde bedrag voor de tickets teruggestort te krijgen op uw rekening. 

8.3 In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij u. De zaken staan dan ter beschikking van ArnhemLife en dienen door u te worden afgehaald. 

8.4 Indien ArnhemLife, of een door haar ingeschakelde derde, op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen onderdeel uitmaken van de ontbinding. Bedragen die ArnhemLife voor de ontbinding heeft gefactureerd of bedragen die ArnhemLife na de ontbinding nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst voorafgaand aan die ontbinding reeds had verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 

9. Intellectueel eigendomsrecht 

9.1 ArnhemLife is of wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder ook het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken die ArnhemLife in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft laten ontwikkelen. U als opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht.

9.2 U garandeert intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien ArnhemLife door uw handelen en/of nalaten inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal u ArnhemLife, de werknemers van ArnhemLife en/of door ArnhemLife ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren. 

9.3 Door het in het kader van de opdracht aan ArnhemLife ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft u als opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan ArnhemLife deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht vereist is. 

9.4 U als opdrachtgever en derden die onderdeel uitmaken van de opdracht zijn gerechtigd geluid-, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij ArnhemLife uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft aangegeven. De geluid-, foto- en/of beeldopnamen mogen door u of derden niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ArnhemLife worden gebruikt in interne en externe communicatie uitingen. 

9.5 De eventuele rechten van derden op de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikte objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden dient u als opdrachtgever te allen tijde te respecteren. 

9.6 ArnhemLife is gerechtigd geluid-, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij u dit uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft aangegeven. Geluid-, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht mogen door ArnhemLife zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van u als opdrachtgever worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

10. Privacyverklaring 

Indien ArnhemLife bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van u persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze privacyverklaring geldt voor de bezoekers van de websites van ArnhemLife, de klanten van ArnhemLife en hun relaties, de bezoekers van evenementen van ArnhemLife en alle personen van wie ArnhemLife persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij ArnhemLife. De begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd hebben de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) daaraan heeft toegekend of die de rechtspraak daaraan geeft. ArnhemLife behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Aanpassingen worden direct toegepast in dit document. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 29 juni 2018. 

10.1 Verwerking persoonsgegevens 

ArnhemLife is de verwerking verantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de websites www.arnhemlife.nl, email, sms en per telefoon worden verkregen of gegenereerd. De persoonsgegevens die door ArnhemLife worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de genoemde websites, email, sms, telefoon of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de websites of daarmee vergelijkbare toepassingen, (c) persoonsgegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst door u zijn doorgegeven. Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode, plaats, emailadres en telefoonnummer. Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van de websites. 

10.2 Doeleinden verwerking persoonsgegevens 

ArnhemLife zal de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend laten plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee samenhangen of die met toestemming van de betrokkene worden bepaald. U stemt er als opdrachtgever mee in dat u, voor zover vereist in de AVG, een gegevensverwerkingsregister zal bijhouden. U ontziet ArnhemLife van alle aanspraken en vorderingen die verband houden met het niet of niet juist naleven van deze registerplicht. Door het contactformulier in te vullen geeft u ons toestemming om u te benaderen voor het maken van een afspraak of om u gerichte informatie te sturen. ArnhemLife heeft belang bij het bewaren van deze gegevens om u te bereiken en bewaart de persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet en regelgeving. U heeft via het contactformulier, de inschrijfformulieren op de websites, email, telefoon of andere communicatiemiddelen de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Afmelden van de nieuwsbrief kan via de link onderaan de nieuwsbrief of door een email te sturen. 

10.3 Verdeling van de verantwoordelijkheid 

Voor verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder verwerkingen voor doeleinden die niet door u aan ArnhemLife zijn gemeld en verwerkingen door derden, is ArnhemLife niet verantwoordelijk. Het is uw verantwoordelijkheid dat het gebruik en de opdracht tot verwerking van persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op enig (privacy)recht van derden. Indien zakelijke opdrachtgevers niet voldoen aan deze genoemde garantie, vrijwaren zij ArnhemLife voor alle aanspraken van derden die hieruit voortvloeien. Dit geldt ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van de opdrachtgever, zoals werknemers of door hen ingeschakelde derden. 

10.4 Wijzigingen/doorgifte van persoonsgegevens

ArnhemLife werkt met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen uw persoonsgegevens krijgen, zij gebruiken deze alleen voor de uitvoering van het evenement en om u op maat te kunnen informeren. U geeft als opdrachtgever toestemming aan ArnhemLife voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Indien partners buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd vragen we altijd uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens krijgen. ArnhemLife zal de betrokkene, welke persoonsgegevens ontvangt van ArnhemLife, rechtstreeks antwoorden indien ArnhemLife dat wettelijk verplicht is of de opdrachtnemer hierin een zelfstandige verantwoordelijkheid op basis van de AVG. ArnhemLife is gerechtigd om de kosten van de beantwoording van verzoeken van betrokkenen aan u in rekening te brengen. 

10.5 Inschakelen van sub-verwerkers 

U als opdrachtgever geeft ArnhemLife hierbij toestemming om, in het kader van de overeenkomst en de persoonsgegevensverwerking die hiermee samenkomt, sub-verwerkers in te schakelen. Op verzoek zal ArnhemLife u informeren over welke subverwerker zij inschakelt. Indien ArnhemLife een nieuwe sub-bewerker inschakelt voor het verwerken van persoonsgegevens, zal ArnhemLife u hier binnen twee weken over informeren. 

10.6 Inzage persoonsgegevens 

Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over deze privacyverklaring kan de betrokkene ArnhemLife bereiken via telefoon 0613368877 en per e-mail: info@arnhemlife.nl. Als u een klacht heeft over hoe ArnhemLife uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met ArnhemLife opnemen door een mail te sturen naar info@arnhemlife.nl of te bellen met 0613368877. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.acm.nl/nl). 

11. Toepasselijk recht 

Op alle rechtsverhoudingen tussen ArnhemLife en haar opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen ArnhemLife zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen. 

 

ArnhemLife, SonsbeekSingel 27-2 | 6814AB Arnhem  | T 0613368877 | E info@arnhemlife.nl NL85 RABO 0308 68 0073 | BIC code RABONL2U | BTW: NL001882964B73 | KvK: 64631338 www.arnhemlife.nl